G222: “Свързването родител дете – магията да бъдем заедно” “G222” са ежемесечни тематични вечери, организирани от Българския институт по гещалттерапия (БИГТ), които да представят на широката публика по интерактивен начин теми от терапевтичната практика, през гещалтистката парадигма. “G222” се провеждат всеки втори Вторник от месеца за два часа в G-център за обучение […]

Към началото